ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือนกันยายน ๒๕๖๐

ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือนกันยายน ๒๕๖๐
              โดยที่ศาลแขวงพระนครเหนือกำหนดเปิดทำการในวันหยุดราชการเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๕ วัน คือในวันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ และวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ นาฬิกา ของทุกวันดังกล่าว