ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือเป็นวิทยากรในหลักสูตร พัฒนาศักยภาพอัยการให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็ก รุ่น ๒

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือเป็นวิทยากรในหลักสูตร พัฒนาศักยภาพอัยการให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็ก รุ่น ๒
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นายวรกฤต วรรณรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอัยการให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็ก รุ่น ๒  หัวข้อ “การประสานงานร่วมกันระหว่างศาล อัยการ และทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองเด็ก” ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจัดขึ้น ณ ห้องรัชดา ๒ ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร   


เอกสารแนบ