ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือเป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติในการแสวงหาข้อเท็จจริง

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือเป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติในการแสวงหาข้อเท็จจริง
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายวรกฤต วรรณรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติในการแสวงหาข้อเท็จจริง หัวข้อ “รายงานสืบเสาะและพินิจที่ศาลสามมารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” แก่พนักงานคุมประพฤติ จำนวน ๓๐ คน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ