หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพระนครเหนือ
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล  
แผนที่  
การปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล  
อัตราค่านำหมาย  
เขตอำนาจศาล  
หมายเลขติดต่อศาล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
แจ้งผลการรับเงินในคดี  
แจ้งผลการรับหมายข้ามเขต  
ระบบสืบค้นอัตราค่านำหมายทั่วประเทศ 
ผู้ดูแลระบบ 

การประกันตัวการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแบ่งการขอประกันตัวออกได้ 2 ชั้น คือ

          1. ชั้นผัดฟ้องฝากขังระหว่างสอบสวน
               เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการนำตัวผู้ต้องหาไป
          ผัดฟ้องฝากขังต่อศาลผู้ต้องหามีสิทธิขอประกันตัวต่อศาลที่ให้ฝาก
         ขังตลอดระยะเวลาที่ศาลให้ผัดฟ้อง

          2. ชั้นพิจารณาของศาล
               เมื่อศาลประทับรับฟ้องและรับตัวจำเลยไว้พิจารณาคดีแล้วจำเลย
         จะอยู่ในอำาจของศาลตลอดไปจนกว่าจะเสร็จคดีแต่จำเลยมีสิทธิ
         ขอประกันตัวที่ศาลที่พิจารณาคดีนั้นหากคดีอยู่ในระหว่างพิจารณา
         ของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาการขอประกันตัวจะยื่นต่อศาล
         ชั้นต้นที่พิจารณาหรือศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็ได้

ผู้มีสิทธิยื่นขอประกันตัว

          1. ผู้ต้องหา/จำเลย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
          2. ผู้อื่น ซึ่งเรียกวา "นายประกัน"

หลักทรัพย์ที่ใช้ในการประกันตัวได้

          1. เงินสด
          2. พันธบัตรรัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ
          3. สลากออมสิน
          4. สมุดหรือใบรับเงินฝากประจำพร้อมหนังสือรับรองยอดเงินฝาก
              ของธนาคาร
          5. ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออก
          6. ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายและได้รับรอง
          7. หนังสือรับรองของธนาคารเพื่อชำระหนี้เบี้ยปรับแทน กรณีผิด
              สัญญาประกัน
          8. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือรับรอง
          9. โฉนดที่ดินหรือ น.ส.3 ทั่วประเทศพร้อมหนังสือประเมินราคาที่ดิน
         10. บุคคลเป็นหลักประกัน โดยออกหนังสือรับรองเงินเดือน ระบุชื่อ
               ตำแหน่ง ระดับ อัตราเงินเดือน
         11. กรมธรรม์ประกันอิสระภาพของบริษัทประกันที่เข้าโครงการกับ
               สำนักงานศาลยุติธรรม

หลักฐานประกอบในการประกันตัว

          1. บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของ
              นายประกันและของคู่สมรส
          2. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสได้นำหนักประกันมาประกัน
              หรือมรณบัตรหรือใบสำคัญการสมรส หรือใบหย่า
          3. ถ้าเจ้าของหลักประกันมอบหลักประกันให้ผู้อื่นยื่นประกัน   
              ต้องมีหนังสือมอบอำนาจโดยนายอำเภอรับรองและประทับตรา
              ประจำตำแหน่ง พร้อมสำเนาบัรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
              ทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหต การประกันตัวผู้ต้องหา/จำเลยที่ถูกคุมขังอนุโลมไม่ต้องนำ
คำร้องไปให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยลงชื่อในคำร้อง


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2556