หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพระนครเหนือ
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี 
แผนที่  
การปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล  
อัตราค่านำหมาย  
เขตอำนาจศาล  
หมายเลขติดต่อศาล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
แจ้งผลการรับเงินในคดี  
แจ้งผลการรับหมายข้ามเขต  
ระบบสืบค้นอัตราค่านำหมายทั่วประเทศ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข้อมูลเกี่ยวกับศาลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

คือ การยุติหรือระงับข้อพิพาท
ด้วยความตกลงยินยอมของ
คู่ความเอง โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยเป็น
คนกลางช่วยเหลือ แนะนำ เสนอแนะ
หาทางออกในการยุติหรือระงับ
ข้อพิพาทให้แก่คู่ความนั้น

:: ผู้ใกล่เกลี่ยคือใคร ::
          ผู้ใกล่เกลี่ย หรือบางครั้งเรียกว่าผู้ประนีประนอม ได้แก่ ผู้พิพากษารวมทั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาล เพื่อช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยขอพิพาท

:: ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ::
สะดวก   
               ไม่เป็นทางการหรือมีขั้นตอนมากเกินไป
รวดเร็ว                  ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน
ประหยัด                ไม่มีค่าใช้จ่าย
พึ่งพอใจ               คู่พิพาทตัดสินใจเองในผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
รักษาสัมพันธภาพอันดีของคู่ความ       เพราะผลการไกล่เกลี่ยไม่มีฝ่ายใด
                                                              แพ้ฝ่ายใดชนะ

:: คดีหรือข้อพิพาทที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ ::
1.   คดีหรือข้อพิพาททางแพ่ง
2.   คดีหรือข้อพิพาททางอาญาที่ยอมความได้
3.   คดีหรือข้อพิพาทอื่นที่สามารถจะไกล่เกลี่ยได้

:: ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล ::
      เมื่อคู่ความสามารถตกลงกันได้ ศาลพิพากษาตามยอมหรือโจทก์ถอนฟ้อง แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ส่งเรื่องคืนสู่การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลตามปกติ

:: สิ่งที่คู่ความจะต้องมีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ::
1. ความสมัครใจ
     :  ประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างแท้จริง
2. ความพร้อม         :  เตรียมตัวและเตรียมข้อเท็จจริงต่างๆเพื่อประโยชน์
                                 ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
3. ความรับผิดชอบ : รับผิดชอบในการเข้าร่วมตามวันเวลาที่นัดหมาย
                                  ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
4. ความร่วมมือ      :  ตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือเพื่อนำไปสู่จุดหมายการไกล่เกลี่ย
5. ความสุภาพ        :  ระหว่างการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทควรปฏิบัติตนอย่างสุภาพ

                                        การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาลฎีกา คลิกเพื่ออ่าน..


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 701