หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพระนครเหนือ
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี 
แผนที่  
การปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล  
อัตราค่านำหมายศาลแขวงพระนครเหนือ  
เขตอำนาจศาล  
หมายเลขติดต่อศาล  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
แจ้งผลการรับเงินในคดี  
แจ้งผลการรับหมายข้ามเขต  
ระบบสืบค้นอัตราค่านำหมายทั่วประเทศ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข้อมูลเกี่ยวกับศาลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

คือ การยุติหรือระงับข้อพิพาท
ด้วยความตกลงยินยอมของ
คู่ความเอง โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยเป็น
คนกลางช่วยเหลือ แนะนำ เสนอแนะ
หาทางออกในการยุติหรือระงับ
ข้อพิพาทให้แก่คู่ความนั้น

:: ผู้ใกล่เกลี่ยคือใคร ::
          ผู้ใกล่เกลี่ย หรือบางครั้งเรียกว่าผู้ประนีประนอม ได้แก่ ผู้พิพากษารวมทั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาล เพื่อช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยขอพิพาท

:: ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ::
สะดวก   
               ไม่เป็นทางการหรือมีขั้นตอนมากเกินไป
รวดเร็ว                  ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน
ประหยัด                ไม่มีค่าใช้จ่าย
พึ่งพอใจ               คู่พิพาทตัดสินใจเองในผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
รักษาสัมพันธภาพอันดีของคู่ความ       เพราะผลการไกล่เกลี่ยไม่มีฝ่ายใด
                                                              แพ้ฝ่ายใดชนะ

:: คดีหรือข้อพิพาทที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ ::
1.   คดีหรือข้อพิพาททางแพ่ง
2.   คดีหรือข้อพิพาททางอาญาที่ยอมความได้
3.   คดีหรือข้อพิพาทอื่นที่สามารถจะไกล่เกลี่ยได้

:: ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล ::
      เมื่อคู่ความสามารถตกลงกันได้ ศาลพิพากษาตามยอมหรือโจทก์ถอนฟ้อง แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ส่งเรื่องคืนสู่การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลตามปกติ

:: สิ่งที่คู่ความจะต้องมีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ::
1. ความสมัครใจ
     :  ประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างแท้จริง
2. ความพร้อม         :  เตรียมตัวและเตรียมข้อเท็จจริงต่างๆเพื่อประโยชน์
                                 ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
3. ความรับผิดชอบ : รับผิดชอบในการเข้าร่วมตามวันเวลาที่นัดหมาย
                                  ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
4. ความร่วมมือ      :  ตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือเพื่อนำไปสู่จุดหมายการไกล่เกลี่ย
5. ความสุภาพ        :  ระหว่างการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทควรปฏิบัติตนอย่างสุภาพ

                                        การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาลฎีกา คลิกเพื่ออ่าน..


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1035