ศาลแขวงพระนครเหนือ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ระเบียบ
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

26

       โดยที่ศาลแขวงพระนครเหนือกำหนดเปิดทำการในวันหยุดราชการเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๕ วัน คือในวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ นาฬิกา ของทุกวันดังกล่าว
อ่านข่าว