ศาลแขวงพระนครเหนือ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.thข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

16

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายวรกฤต วรรณรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ได้นัดพร้อมไกล่เกลี่ยคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.๒๗๕๑/๒๕๕๘ เรื่อง ร่วมกันฉ้อโกง ซึ่งมีโจทก์กับพวกรวม ๔ คน ยื่นฟ้องจำเลยกับพวกรวม ๑๑ คน ผลการไกล่เกลี่ยปรากฏว่า โจทก์ทั้งสี่ยอมถอนฟ้องจำเลยที่ ๑ ถึง ๕ ที่ ๘ ที่ ๙ และที่ ๑๑ ส่วนจำเลยที่เหลือตกลงชำระหนี้ให้แก่โจทก์ทั้งสี่เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยขอผ่อนชำระเป็นเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ หากจำเลยที่เหลือชำระหนี้ให้แก่โจทก์ทั้งสี่ครบถ้วนแล้ว โจทก์ทั้งสีจะดำเนินการถอนฟ้องคดีต่อไป โดยศาลได้นัดฟังผลการชำระหนี้หรือฟังคำพิพากษาคดีนี้อีกครั้งในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

อ่านข่าว

ประกาศ
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. การใช้งานเว็บไซต์และระบบโปรแกรมต่างๆ ของสำนักงานศาลยุติธรรม
 2. แนวทางการแก้ไขกรณีหน่วยงานไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ https เช่น google ได้
 3. การใช้งานโปรแกรมพิมพ์สลิปเงินเดือนข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
 4. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 5. น่ารู้กับการฟ้องคดีผู้บริโภค
 6. กระบวนการพิจารณา
 7. ขั้นตอนในการดำเนินคดี
 8. การไกล่เกลี่ย
 9. เอกสารสำคัญในการติดต่อ

ระเบียบ
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 2. หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550
 3. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
 4. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551

 5. ข้อบังคับ
 6. คุณลักษณะเฉพาะตู้สำหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย (RACK) สำนักเทคโนฯ และการจัดวางอุปกรณ์ภายใน

 7. การแบ่งส่วนราชการ
 8. อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการภายในศาลแขวงพระนครเหนือ


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ